• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kontakt

kontakty

 

 

 

 

 

Plan lekcji

Jadłospis

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wypis z ustawy 

USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U. 

 

Art. 2. 1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

3. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

 

Art. 9. 1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1)     świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2)     profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.