• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

DRUKI SZKOLNE - wzory wniosków o zwolnienie

Zwolnienie z nauki drugiego języka

Warunki zwolnienia z drugiego języka okresla statut szkoły, podstawa jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu na....

Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego

 Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły –Dział VII Rozdział 1 – Wewnątrzszkolne zasady oceniania.